Convocatòries de subvencions i ajudes

 Subvencions del Programa d'Incentius al Vehicle Eficient (PIVE-6)

 DESCRIPCIÓ:

Adquisició de vehicles nous de la categoria M1 (vehicles de motor amb almenys quatre rodes dissenyades i fabricades per al transport de passatgers, que tinguin, a més del seient del conductor, vuit places com a màxim) o de la categoria N1 (vehicles amb una massa màxima que no superi les 3,5 tones, dissenyats i fabricats per al transport de mercaderies), matriculats a Espanya.

Quantia:

La quantia de l'ajuda pública aportada per l'IDAE en aquest programa serà de 1.000 euros per vehicle.

Aquesta ajuda pujarà fins a 1.500 euros per vehicle en el cas de vehicles de categoria turisme (M1) de més de cinc places i de categoria comercial lleuger (N1).

 

Beneficiaris:

a) Les persones físiques.

b) Les microempreses

c) Les petites i mitjanes empreses (PIMES).

Sol·licituds:

Per mitjà dels concessionaris adherits al Programa PIVE-6, a través de la seva pàgina web, allotjada en el web de l'IDAE www.idae.es

Termini: Fins al 26 de juny de 2015.

Més informació:

Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme

Paseo de la Castellana, 160

28046 – Madrid

Madrid (Comunidad de Madrid)

Telèfon: 902 446 006

 

Ajudes corresponents al Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla estatal de recerca científica i tècnica i d'innovació 2013-2016

DESCRIPCIÓ:

Modalitats d'ajudes:

Modalitat 1: Projectes d'R+D+I.

Beneficiaris:

a) Els organismes públics de recerca definits a l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.

b) Les universitats públiques, els seus instituts universitaris i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D, d'acord amb el que preveu la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i inscrites en el Registre creat pel Reial decret 1509/2008, de 12 de setembre, pel qual es regula el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

c) Altres centres públics d’R+D. Els organismes públics i els centres amb personalitat jurídica pròpia dependents o vinculats a l'Administració general de l'Estat, i els dependents o vinculats a les administracions públiques territorials i els seus organismes, o participats majoritàriament pel sector públic, sigui quina sigui la seva forma jurídica.

d) Entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre vinculades o concertades amb el Sistema Nacional de Salut que duguin a terme activitat de recerca.

e) Instituts de recerca sanitària acreditats de conformitat amb el que estableix el Reial decret 339/2004, de 27 de febrer, i normes complementàries.

f) Entitats públiques i privades sense ànim de lucre que duguin a terme activitat de R+D, definida en els seus estatuts com a activitat principal, i que generin coneixement científic o tecnològic.

g) Centres tecnològics d'àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal que estiguin inscrits en el Registre de Centres creat pel Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen els centres tecnològics  i els centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal i es crea el registre d'aquests centres.

Modalitat 2: Accions de programació conjunta internacional.

Beneficiaris:

a)Empreses.

b)Agrupacions o associacions empresarials: Agrupacions d'interès econòmic.

c)Agrupacions empresarials innovadores, actives en sectors i regions concrets, l'objectiu de les quals sigui contribuir amb eficàcia a la transferència tecnològica i a la divulgació d'informació entre les empreses integrants de l'agrupació.
d) Empreses innovadores de base tecnològica, segons l'article 56 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible.

e) Associacions empresarials sectorials.

 

Modalitat 3: Projectes d'R+D+I per a joves investigadors sense vinculació o amb vinculació temporal.

Beneficiaris:

Personal investigador.

Quantia:

Segons modalitats. Consulteu article 35 d'aquesta convocatòria.

Sol·licituds:

A través de la seu electrònica de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació.

Termini:

Consulteu segons cada modalitat d'actuació.

Més informació:

Ministeri d'Economia i Competitivitat

P. de la Castellana, 162,

28046 Madrid (Comunidad de Madrid)

Telèfon: 902 218 600

 

Ajudes de suport a agrupacions empresarials innovadores per tal de millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.

Projectes subvencionables:

a) Posada en marxa i desenvolupament de les estructures de coordinació i gestió de les AEI "incipients" mitjançant el finançament de part dels costos del personal i de les despeses d'administració i funcionament.

b) Realització d'estudis de viabilitat tècnica, inclosos els de caràcter preparatori per a projectes de recerca, desenvolupament experimental i innovació que permetin accedir als programes comunitaris, estatals, autonòmics i municipals de suport vigents. En el cas de les agrupacions del sector turístic, les activitats específiques i els estudis de viabilitat hauran d'incorporar la realització d'un pilot o prototip, i s'hauran d'adequar a les finalitats i els objectius establerts en el Pla nacional i integral de turisme (PNIT) 2012-2016.

c) Desenvolupament d'activitats innovadores. Aquestes activitats podran ser innovacions en els productes (béns i serveis completament nous o millores significatives dels existents) i en els processos (canvis significatius en els mitjans de producció i de distribució), innovacions organitzatives (posada en pràctica de nous mètodes d'organització, com per exemple canvis en les pràctiques de l'empresa, en l'organització del lloc de treball o en les relacions exteriors de l'empresa) o innovacions en mercadotècnia (posada en pràctica de nous mètodes de comercialització, com per exemple canvis en el disseny i l'envasament dels productes, en la promoció i la col·locació dels productes i en els mètodes de tarifació dels béns i serveis).

d) Desenvolupament d'activitats d'innovació de producte i/o procés en cooperació entre diversos membres que pertanyen a una o a diverses entitats inscrites en el Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores. En aquest tipus d'actuacions, quan els participants pertanyin a diverses AEI inscrites en el Registre, actuarà una sola agrupació com a sol·licitant i coordinadora del projecte i interlocutora amb el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, i haurà de definir en la sol·licitud el nombre d'entitats que participaran en l'actuació i identificar quines són, així com el pressupost, detallat per partides, que correspon a cadascuna. En els projectes o les actuacions en cooperació que es presentin han de participar, a més de l'AEI coordinadora del projecte, almenys dues altres entitats, fins a un màxim de cinc. La contribució de cadascun dels participants no pot ser inferior al 10%.

Beneficiaris:

Les entitats inscrites en el Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

Termini:

Fins al 8 d'octubre de 2014.

Més informació:

Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme

Paseo de la Castellana, 160

28046 – Madrid

Madrid (Comunidad de Madrid)

Telèfon: 902 446 006

 

Ajudes corresponents al Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència, Subprograma Estatal de Generació de Coneixement, en el marc del Pla estatal de recerca científica i tècnica i d'innovació 2013-2016

DESCRIPCIÓ:

Modalitats d'ajudes:

Modalitat 1: Projectes d'R+D.

Modalitat 2: Projectes Explora Ciència i Explora Tecnologia.

Modalitat 3: Accions de dinamització Xarxes d'Excel·lència

Quantia:

Consulteu segons la modalitat

Beneficiaris:

a) Els organismes públics de recerca definits a l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.

b) Les universitats públiques, els seus instituts universitaris i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D, d'acord amb el que preveu la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'iniversitats, i inscrites en el Registre creat pel Reial decret 1509/2008, de 12 de setembre, pel qual es regula el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

c) Altres centres públics de R+D. Els organismes públics i els centres amb personalitat jurídica pròpia dependents o vinculats a l'Administració general de l'Estat, i els dependents o vinculats a les administracions públiques territorials i els seus organismes, o participats majoritàriament pel sector públic, sigui quina sigui la seva forma jurídica.

d) Entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, vinculades o concertades amb el Sistema Nacional de Salut que duguin a terme activitat de recerca.

e) Instituts de recerca sanitària acreditats de conformitat amb el que estableix el Reial decret 339/2004, de 27 de febrer, i normes complementàries.

f) Entitats públiques i privades sense ànim de lucre que duguin a terme activitat de R+D, definida en els seus estatuts com a activitat principal, i que generin coneixement científic o tecnològic.

g) Centres tecnològics d'àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal que estiguin inscrits en el registre de centres creat pel Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen els centres tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal i es crea el registre d'aquests centres.

Termini: Consulteu segons la modalitat

Més informació:

Ministeri d'Economia i Competitivitat

P. de la Castellana, 162

28046 - Madrid

Madrid (Comunidad de Madrid)

Telèfon: 902 218 600

 

Ajudes per a programes d'informació i promoció de productes agrícoles en el mercat interior i en tercers països

 DESCRIPCIÓ:

 Accions subvencionables:

 a) Accions de relacions públiques, promoció i publicitat que es destinin, en particular, a destacar les característiques intrínseques i els avantatges dels productes comunitaris pel que fa a la qualitat, la seguretat dels aliments, els mètodes de producció específics, els aspectes nutricionals i sanitaris, l'etiquetatge, el benestar dels animals i el respecte pel medi ambient;

b) Campanyes d'informació, en particular sobre els règims comunitaris aplicables a les denominacions d'origen protegides (DOP), les indicacions geogràfiques protegides (IGP), les especialitats tradicionals garantides (ETG) i la producció ecològica, així com altres règims comunitaris relatius a les normes de qualitat i a l'etiquetatge dels productes agrícoles i alimentaris, i els símbols gràfics establerts en la legislació comunitària aplicable;

c) Campanyes d'informació sobre el règim comunitari dels vins amb denominació d'origen protegida o indicació geogràfica protegida, els vins amb indicació de la varietat de raïm de vinificació i les begudes esperitoses amb indicació geogràfica protegida;

d) Estudis d'avaluació dels resultats obtinguts amb les accions d'informació i de promoció.

 Quantia:

 La quantia de l'ajuda comunitària per a cada programa amb càrrec al pressupost FEAGA es coneixerà en el moment de la notificació de la decisió comunitària que aprova el programa en qüestió.

 Beneficiaris:

Les organitzacions professionals i interprofessionals representatives del sector agroalimentari a Espanya, que duguin a terme programes d'informació i promoció en el mercat interior i tercers països, segons el que indica l'article 6 del Reglament (CE) núm. 3/2008 del Consell. En cas que diverses organitzacions presentin un programa de manera conjunta, aquestes deuran aportar un acord en què s'estableixi la distribució de responsabilitats entre elles.

Sol·licituds:

A través de la seu electrònica https://sede.magrama.gob.es.

Termini:

Fins al 30 de setembre de 2014 (primera ronda de presentació de programes) i el 28 de febrer de 2015 (segona ronda de presentació de programes).

Més informació:

Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

Paseo Infanta Isabel, 1, 28071 Madrid

Telèfon: 91597 65 77

 

Mesures de suport per facilitar l'accés al finançament de les explotacions agràries afectades per la sequera

DESCRIPCIÓ:

Tipus de subvencions:

1. Subvencions per al finançament de la carència especial per als titulars dels préstecs subscrits a l'empara dels reials decrets 613/2001, de 8 de juny, i 204/1996, de 9 de febrer.

Beneficiaris:

Els titulars d'explotacions agràries, localitzades, totalment o parcialment, en l'àmbit territorial delimitat en l'annex a aquesta ordre, que hagin subscrit un préstec que es trobi en període d'amortització, concedit al seu dia en virtut dels convenis de col·laboració establerts amb les entitats financeres per a la instrumentació dels préstecs per a la millora i modernització de les estructures de producció de les explotacions agràries.

2. Subvencions en forma de bonificació de costos dels avals a nous préstecs.

Beneficiaris:

Els titulars d'explotacions ramaderes de sectors extensius, així com de les apícoles, localitzades, totalment o parcialment, en l'àmbit territorial delimitat per l'annex a aquesta ordre, així com a les províncies d'Àvila, Cadis, Guadalajara, Lleida, Madrid, Salamanca, Segòvia, Toledo, Valladolid i Zamora.

Sol·licituds:

La presentació de la sol·licitud d'ajuda haurà de tenir lloc en el moment de presentació de la sol·licitud de l'aval davant SAECA, per a la qual cosa la subscripció de l'aval portarà incorporada en una casella la sol·licitud de concessió de l'ajuda adreçada al ministre d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

Termini: Fins al 15 d'octubre de 2014

Més informació:

Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

Paseo Infanta Isabel, 1, 28071 Madrid

Telèfon: 91597 65 77

 

Ajudes establertes per al suport a agrupacions empresarials innovadores per tal de millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses

DESCRIPCIÓ

Projectes subvencionables:

a) La posada en marxa i el desenvolupament de les estructures de coordinació i gestió de les AEI «incipients» mitjançant el finançament de part dels costos del personal i de les despeses d'administració i funcionament.

b) La realització d'estudis de viabilitat tècnica, inclosos els de caràcter preparatori per a projectes de recerca, desenvolupament experimental i innovació que permetin accedir als programes comunitaris, estatals, autonòmics i municipals de suport vigents. En el cas de les agrupacions del sector turístic, les activitats específiques i els estudis de viabilitat hauran d'incorporar la realització d'un pilot o prototip, i s'hauran d'adequar a les finalitats i els objectius establerts en el Pla nacional i integral de turisme (PNIT) 2012-2016.

c) El desenvolupament d'activitats innovadores. Aquestes activitats podran ser innovacions en els productes (béns i serveis completament nous o millores significatives dels existents) i en els processos (canvis significatius en els mitjans de producció i de distribució), innovacions organitzatives (posada en pràctica de nous mètodes d'organització, com per exemple canvis en les pràctiques de l'empresa, en l'organització del lloc de treball o en les relacions exteriors de l'empresa) o innovacions en mercadotècnia (posada en pràctica de nous mètodes de comercialització, com per exemple canvis en el disseny i l'envasament dels productes, en la promoció i la col·locació dels productes i en els mètodes de tarifació dels béns i serveis).

d) El desenvolupament d'activitats d'innovació de producte i/o procés en cooperació entre diversos membres que pertanyen a una o a diverses entitats inscrites en el Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores.

Quantia:

1. Per al suport a la posada en marxa i el desenvolupament de les estructures de coordinació i gestió de l'AEI es podran subvencionar fins al 70 per cent de les despeses considerades subvencionables i un màxim de 70.000 euros l'any.

2. Les activitats específiques de realització d'estudis de viabilitat tècnica de caràcter preparatori per a projectes de tecnologia i innovació es podran subvencionar fins al 70 per cent de les despeses considerades subvencionables, amb un màxim de 75.000 euros.

3. Les activitats es podran subvencionar fins al 70 per cent de les despeses considerades subvencionables, amb un màxim de 100.000 euros.

4. Les activitats en cooperació es podran subvencionar fins al 70 per cent de les despeses de cada beneficiaris considerades subvencionables, amb un màxim de 100.000 euros per projecte i any.

Beneficiaris:

a) Quant a les ajudes a què es refereix l'article 6.1.a) de l'Ordre IET/1492/2014, d'1 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores, relatives a la posada en marxa i el desenvolupament de les estructures de coordinació i gestió de les AEI incipients mitjançant el finançament de part dels costos del personal i de les despeses d'administració i funcionament, només són elegibles les entitats registrades amb caràcter d'«incipients» en el Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

b) Quant a les actuacions que preveu l'article 6.1.b), únicament podran ser beneficiàries les entitats inscrites en el Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

c) Quant a les actuacions que preveu l'article 6.1.c),únicament podran ser beneficiàries les entitats inscrites en el Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

d) Quant a les actuacions que preveu l'article 6.1.d), podran ser beneficiàries les entitats inscrites en el Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme i els seus membres.

Sol·licituds:

A través de la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme http://sede.minetur.gob.es.

Termini:

Fins al 15 de setembre de 2014.

Més informació:

Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme

Paseo de la Castellana, 160

28046 - Madrid

Madrid (Comunidad de Madrid)

Telèfon: 902 446 006