Novetats fiscals per als empresaris.

 

Novetats per als empresaris amb la reforma fiscal de l'IRPF i societats que s'han de tenir en compte en el tancament de l'exercici 2014.

La reforma fiscal del Govern, actualment en tràmit parlamentari i que és previst que s'aprovi abans que finalitzi l'any, inclourà moltes novetats i canvis que afectaran fonamentalment l'IRPF i l'impost sobre societats, a més d'altres impostos, que convé analitzar abans del tancament d'aquest exercici 2014 per prendre decisions amb vista a l'any vinent. A continuació hem cregut convenient exposar-los els que afecten l'IRPF i que tenen una incidència directa per als empresaris i professionals autònoms, a l'hora de determinar els seus rendiments nets de les activitats econòmiques, i que cal analitzar abans de tancar l'exercici per tal de prendre decisions amb vista a la propera declaració de la renda 2014. L'entrada en vigor dels canvis es produirà en general el 2015, per bé que alguna de les modificacions, segons el que preveuen els projectes de reforma fiscal, tindrà efecte retroactiu per a aquest mateix any 2014.

Entre els canvis o novetats que els autònoms han de tenir present amb vista a una millor planificació en la tributació dels seus ingressos i despeses ara que s'acaba l'any 2014, destaquem per exemple la limitació de la quantia que es deduïa per provisions i despeses de difícil justificació, que era del 5%, a un import màxim de 2.000 € anuals. A més, s'estableixen nous requisits per a l'aplicació del mètode d'estimació objectiva (mòduls), tant quantitatius, mitjançant una reducció dels límits objectius, com qualitatius, reduint les activitats que s'hi poden acollir, i també l'eliminació de la majoria de les deduccions per inversions vigents actualment. Es mantenen la deducció per R+D+I, la de produccions cinematogràfiques, les deduccions per creació d'ocupació i per a treballadors amb discapacitat, i s'hi afegeix una nova deducció per inversió en espectacles teatrals i musicals. A més, com a bestreta de la reforma fiscal, s'ha publicat el Reial decret llei 8/2014, que ha reduït del 21 al 15% el percentatge de retenció sobre rendiments d'activitats professionals en l'IRPF quan el volum de rendiments íntegres d'aquestes activitats de l'exercici anterior sigui inferior a 15.000 € i representi més del 75% de la suma de rendiments del treball i d'activitats econòmiques, i amb efectes des del passat 5 de juliol de 2014.

 

 

El Consell de Ministres del passat 1 d'agost de 2014 ha aprovat la reforma fiscal que està estructurada en tres projectes de llei, que s'han remès a les Corts Generals, relatives a la reforma de l'IRPF i l'impost sobre la renda de no residents, a la reforma de l'impost sobre societats i a la modificació de l'IVA, del règim econòmic fiscal de les Canàries i de la Llei per la qual s'estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental. Queda en tràmit encara l'aprovació de l'avantprojecte de llei de modificació de la Llei general tributària, pendent d'informació pública i d'observacions.

 

Els tres projectes de llei aprovats incorporen novetats respecte de l'esborrany analitzat pel Consell de Ministres del passat 20 de juny, que suposen importants millores una vegada que s'han analitzat les observacions recollides en fase d'informació pública i les propostes realitzades en les reunions mantingudes els últims dies amb diferents associacions i col·lectius.

 

En concret, en el Butlletí de les Corts Generals del dia 6 d'agost de 2014, s'han publicat els següents textos dels projectes de Llei de la reforma tributària.

 

 • Projecte de llei per la qual es modifiquen la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques; el text refós de la Llei de l'impost sobre la renda de no residents, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març, i altres normes tributàries.
 • Projecte de llei de l'impost sobre societats.
 • Projecte de llei per la qual es modifiquen la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit; la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del règim econòmic fiscal de les Canàries; la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'impostos especials, i la Llei 16/2013, de 29 d'octubre, per la qual s'estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s'adopten altres mesures tributàries i financeres.

 

Tot i això, cal tenir en compte que es tracten de projectes de llei, pel que estan sotmesos al corresponent tràmit parlamentari, i poden ser objecte de modificacions abans de la definitiva publicació de la Llei en el BOE.

A continuació comentarem algunes de les novetats o canvis relatius a l'IRPF que tenen incidència per als empresaris i professionals autònoms, a l'hora de determinar els rendiments nets de les activitats econòmiques.

 

1.  Concepte de rendiments íntegres d'activitats econòmiques

 

Es modifica el concepte d'activitat econòmica en dos supòsits:

 

 1. En el cas de rendiments obtinguts per contribuents que siguin socis d'entitats que duguin a terme activitats professionals s'exigeix l'alta a la Seguretat Social o mutualitat alternativa a la Seguretat Social. .

 

En concret, la reforma prevista estableix que s'inclouen dins la definició de rendiments d'activitats econòmiques els obtinguts pel contribuent procedents d'una entitat en el capital de la qual participi, derivats de la realització d'activitats incloses en la secció segona de les tarifes de l'IAE (activitats professionals), quan el contribuent estigui inclòs, a aquest efecte, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o en una mutualitat de previsió social que actuï com a alternativa al règim especial esmentat.

 

 1. En el cas d'activitats econòmiques consistents en l'arrendament d'immobles s'elimina el requisit de disposar d'un local destinat a la gestió de l'activitat, i es manté el requisit que s'utilitzi almenys una persona contractada amb contracte laboral i a jornada completa per a l'ordenació de l'activitat.

 

Atenció.  A més de la repercussió que això té pel que fa a la determinació del rendiment net, aquest concepte d'activitat econòmica té incidència en la possibilitat de complir els requisits necessaris per a l'exempció en l'impost sobre el patrimoni o la reducció en l'impost sobre successions i donacions de negocis i empreses familiars o en l'aplicació o no del règim de petites empreses en l'impost sobre societats.

 

2. Determinació del rendiment net en la modalitat d'estimació directa simplificada

 

Cal recordar que la determinació dels rendiments d'activitats econòmiques s'efectuarà, amb caràcter general, pel mètode d'estimació directa, i que admet dues modalitats, la normal i la simplificada, sens perjudici, si escau, de l'aplicació del mètode d'estimació objectiva (mòduls).

 

Doncs bé, en el règim d'estimació directa, modalitat simplificada, que és el que apliquen gairebé tots els autònoms que no estan en mòduls, canviarà alguna cosa amb la reforma?

 

Gairebé res. Només hi ha una modificació important per destacar: des del 2015, l'import que es deduïa per provisions i despeses de difícil justificació, que era del 5%, es manté, però s'estableix un import màxim per aquest concepte de 2.000 euros anuals de deducció.

 

A part d'això, es manté en 600.000 euros, com en la Llei 35/2006 de l'IRPF actual, l'import net de volum de negoci l'any immediatament anterior per al conjunt d'activitats a l'efecte d'aplicar la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa (en l'avantprojecte de Llei de reforma de l'IRPF es preveia la seva reducció a 500.000 euros).

 

3. Règim d'estimació objectiva (mòduls)

 

En relació amb el règim d'estimació objectiva, amb efectes des del 01-01-2016, es modifiquen els llindars quantitatius que determinen l'aplicació de l'esmentat règim i passen a excloure's del règim les activitats classificades en determinats epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE). En concret, destaquem les novetats següents:

 

 1. La reforma redueix el llindar d'exclusió per aplicar el mètode d'estimació objectiva tant per als que fan activitats agrícoles, ramaderes o forestals o qualssevol altres. En el primer cas, el llindar d'exclusió per a aquestes es fixa en 200.000 euros amb la reforma (fins ara 300.000 euros). En el segon, el volum dels rendiments íntegres no pot superar 150.000 euros (ara 450.000 euros amb caràcter general).

 

Per calcular el volum de rendiments íntegres s'han de tenir en compte totes les operacions independentment del fet que hi hagi o no l'obligació d'emetre factura per aquestes.

A més, s'estableix que el mètode d'estimació objectiva no es pot aplicar si el volum dels rendiments íntegres de l'any immediatament anterior que correspongui a operacions per les quals estiguin obligats a expedir factura, quan el destinatari sigui un empresari o professional, supera els 75.000 euros anuals.

Així mateix, si el volum de compres en béns i serveis de l'exercici anterior sobrepassa l'import de 150.000 euros, tampoc no serà possible determinar el rendiment net a través de mòduls.

 

 1. Activitats excloses del mètode d'estimació objectiva a partir de 2016: L'Ordre ministerial per la qual es desenvolupin per a l'any 2016 el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF i el règim especial simplificat de l'IVA no inclourà en el seu àmbit d'aplicació les activitats incloses en la divisió 3, 4 i 5 de la secció primera de les tarifes de l'IAE (relacionades amb fabricació i construcció fonamentalment), en què hi hagi l'obligació de retenir sobre els ingressos que obtenen. A més, la resta d'activitats els ingressos de les quals es retenen veuran reduïdes les magnituds específiques de tall, superades les quals tampoc no es pot aplicar l'estimació objectiva.

 

4. Reduccions dels rendiments

 

La reducció del 40% aplicable als rendiments d'activitats econòmiques amb un període de generació superior a dos anys (així com aquells que es qualifiquin reglamentàriament com a obtinguts de manera notòriament irregular en el temps) es redueix a un 30% i amb un nou límit de base de reducció de 300.000 euros anuals, i a més s'exigeix que es percebin en un sol període impositiu.

D'altra banda, s'estableix una reducció del rendiment net de les activitats econòmiques de 2.000 euros, que s'incrementa si hi concorren determinades circumstàncies i si es compleixen certs requisits.

 

Si no es compleixen els requisits previstos en la normativa, els contribuents amb rendes no exemptes inferiors a 12.000 euros, incloses les de la pròpia activitat econòmica, podran reduir el rendiment net de les activitats econòmiques en determinades quanties en funció de les rendes.

 

5. Tributació de determinades rendes obtingudes per contribuents que exerceixen l'activitat de transport per autotaxi

 

Per a l'activitat de transport per autotaxi (epígraf 721.2 de la secció primera de l'IAE) que apliqui el mètode d'estimació objectiva s'introdueix una reducció, de conformitat amb determinades regles específiques, dels guanys patrimonials que es posin de manifest per la transmissió d'actius fixos intangibles quan la transmissió estigui motivada per incapacitat permanent, jubilació o cessament d'activitat per reestructuració del sector.

 

El nou règim consisteix en el fet que, a partir de 2015, quan es transmeti la llicència, per exemple, només la part proporcional del guany generat fins al 31-12-14 es reduirà en funció de la seva antiguitat en el patrimoni de l'empresari, i la resta tributarà plenament.

 

1a Es distingirà la part del guany que s'hagi generat abans de l'1 de gener de 2015, entenent com a tal la part del guany patrimonial que proporcionalment correspongui al nombre de dies transcorreguts entre la data d'adquisició i el  31 de desembre de 2014, tots dos inclosos, respecte del nombre total de dies que hagi romàs en el patrimoni del contribuent.

 

2a La part del guany patrimonial generada abans de l'1 de gener de 2015 es reduirà aplicant-hi els percentatges que figuren en la taula següent, tenint en compte el temps transcorregut des de la data d'adquisició fins al 31 de desembre de 2014:

Temps transcorregut des de l'adquisició de l'actiu fix intangible fins al 31-12-2014

 

Més de dotze anys

100%

Més d'onze anys

87%

Més de deu anys

74%

Més de nou anys

61%

Més de vuit anys

54%

Més de set anys

47%

Més de sis anys

40%

Més de cinc anys

33%

Més de quatre anys

26%

Més de tres anys

19%

Més de dos anys

12%

Més d'un any

8%

Fins a un any

4%

   
   

6. Els socis de les societats civils amb finalitat mercantil, continuaran tributant per les rendes obtingudes per aquestes entitats en règim d'atribució de rendes com fins ara?

 

El 2015 sí, però el 2016 les societats civils amb finalitat mercantil passen a ser contribuents de l'impost sobre societats, i, per tant, els socis ja no hauran d'integrar en el seu impost personal (IRPF) les rendes que hagin obtingut aquestes entitats. Naturalment, sí que tributaran, si escau, pels beneficis que els hagin repartit.

S'estableix un règim fiscal especial per a la dissolució i liquidació de societats civils en què concorrin circumstàncies com ara que, abans de l'1 de gener de 2016, els hagi estat aplicable el règim d'atribució de rendes o que, a partir de l'1 de gener de 2016, compleixin els requisits per adquirir la condició de contribuents de l'impost sobre societats.

 

El règim fiscal implica bàsicament l'exempció o l'ajornament d'impostos; en l'IRPF, l'impost sobre societats i l'impost sobre la renda de no residents dels socis, s'estableix un règim similar al que es va regular al seu dia per a la dissolució de les societats patrimonials.

 

Els socis de societats civils a les quals s'hagi aplicat el règim d'atribució de rendes i adquireixin la condició de contribuents de l'impost sobre societats podran continuar aplicant la deducció en activitats econòmiques que estiguin pendents d'aplicar l'1 de gener de 2016, sempre que es compleixin les condicions i els requisits que estableix la Llei de l'impost sobre societats.

 

7. Retencions professionals

 

El Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, recull una sèrie de mesures fiscals, la majoria de les quals constitueixen un avançament de les incorporades en el Projecte de llei de reforma fiscal de l'IRPF.

 

Entre altres mesures tributàries (exempció en l'IRPF i plusvàlua municipal en el cas de dació en pagament de l'habitatge habitual, possibilitat de compensar les pèrdues derivades del canvi de preferents amb qualsevol renda de l'estalvi i modificació de l'impost sobre dipòsits d'entitats de crèdit), s'implanta l'anunciada reducció del tipus de retenció del 15% per als contribuents que obtinguin determinats rendiments d'activitats professionals i que compleixin uns requisits determinats.

 

Així, el tipus de retenció previst per als rendiments d'activitats professionals (19%, 20% el 2015) es redueix al 15% des del 5 de juliol de 2014 (data d'entrada en vigor del RDL 8/2014), quan el volum dels rendiments íntegres derivats d'aquestes activitats en l'exercici anterior (en aquest cas, 2013) hagin estat inferiors a 15.000 euros, i aquest volum representi més del 75% de la suma dels seus rendiments íntegres d'activitats econòmiques i treball obtinguts en aquest exercici.

 

Per a l'aplicació d'aquest tipus de retenció reduït, els contribuents hauran de comunicar al pagador dels rendiments la concurrència d'aquesta circumstància i el pagador està obligat a conservar la comunicació degudament signada.

 

Aquest percentatge de retenció és del 7,5% quan els rendiments tinguin dret a la deducció per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla que regula l'article 68.4 de la Llei 35/2006 de l'IRPF (LIRPF).

 

8. Deduccions en la quota de l'IRPF

 

 • Deducció per inversions: Els contribuents que exerceixin activitats econòmiques i compleixin els requisits establerts per a l'aplicació del règim especial de petites empreses podran deduir el 5% dels rendiments nets d'activitats econòmiques del període impositiu que s'inverteixin, en el mateix període impositiu o en el següent, en elements nous de l'immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques dutes a terme pel contribuent.

 

 • Deducció per donacions: Se suprimeix la deducció del 10% per a les quantitats donades a fundacions i associacions declarades d'utilitat pública no acollides a la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

 

En relació amb les deduccions que preveu la Llei 49/2002 que podran aplicar les persones físiques que facin donacions a entitats acollides a la dita Llei, es millora el percentatge de deducció, que se incrementa fins al 30% (transitòriament per al 2015 serà el 27,5%), i s'estimula la fidelització de les donacions mitjançant un increment de les deduccions.

 

 • Deduccions per aportacions a partits polítics: Se suprimeix la reducció per quotes i aportacions a partits polítics i se substitueix per una nova deducció del 20% sobre les quotes d'afiliació i les aportacions a partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d'electors, sobre una base màxima de 600 euros anuals.

 

 • Deducció per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla: Es condiciona la possibilitat d'acollir a deducció les rendes procedents de societats que operin efectivament i materialment en aquests territoris que corresponguin a rendes a les quals sigui aplicable la bonificació establerta en l'impost sobre societats en determinats supòsits.

 

 • S'elimina la deducció per compte estalvi-empresa i la deducció per l'obtenció de rendiments del treball i activitats econòmiques.

No formarà part de la base de deducció per inversió en empreses de creació nova o recent l'import de les accions o participacions adquirides amb el saldo de comptes estalvi-empresa, en la mesura que aquest saldo hagi estat objecte de deducció.

 

 • S'elimina la deducció per lloguer de residència habitual : per bé que es manté transitòriament per als contribuents que hagin subscrit un contracte d'arrendament abans de l'1 de gener de 2015 pel qual hagin satisfet, abans d'aquesta data, quantitats pel lloguer del seu habitatge habitual, i sempre que el contribuent hagi tingut dret a la deducció en relació amb les quantitats satisfetes pel lloguer d'aquest habitatge en un període impositiu meritat abans de l'1 de gener de 2015.

 

 • Es creen deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec per als contribuents que duguin a terme una activitat per compte propi o d'altri: per la qual estiguin donats d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, amb certs límits. Es pot sol·licitar a l'AEAT l'abonament de les deduccions de manera anticipada.  En aquest sentit, l'article 81.bis, del Projecte de llei de l'IRPF, estableix el següent:

 

“Els contribuents que duguin a terme una activitat per compte propi o d'altri per la qual estiguin donats d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat poden minorar la quota diferencial de l'impost en les deduccions següents:

 

a) Per cada descendent amb discapacitat amb dret a l'aplicació del mínim per descendents que preveu l'article 58 d'aquesta Llei, fins a 1.200 euros anuals.

 

b) Per cada ascendent amb discapacitat amb dret a l'aplicació del mínim per ascendents que preveu l'article 59 d'aquesta Llei, fins a 1.200 euros anuals.

 

c) Pel fet de ser un ascendent, o un germà orfe de pare i mare, que formi part d'una família nombrosa de conformitat amb la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, fins a 1.200 euros anuals.


En cas de famílies nombroses de categoria especial, aquesta deducció s'incrementa un 100 per cent. Aquest increment no es té en compte a efectes del límit a què es refereix l'apartat 2 d'aquest article.

 

Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació d'alguna de les deduccions anteriors pel que fa a un mateix descendent, ascendent o família nombrosa, el seu import es prorrateja entre ells a parts iguals, sens perjudici del que disposa l'apartat 4 d'aquest article.

 

2. Les deduccions es calculen de manera proporcional al nombre de mesos en què es compleixin simultàniament els requisits que preveu l'apartat 1 anterior, i tenen com a límit per a cadascuna de les deduccions les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i mutualitats meritades en cada període impositiu. No obstant això, si es té dret a la deducció que preveuen les lletres a) o b) de l'apartat anterior respecte de diversos ascendents o descendents amb discapacitat, el límit esmentat s'ha d'aplicar de manera independent respecte de cadascun d'ells.

 

A l'efecte de calcular aquest límit, es computen les cotitzacions i quotes pels seus imports íntegres, sense prendre en consideració les bonificacions que hi puguin correspondre.

 

3. Es pot sol·licitar a l'Agència Estatal d'Administració Tributària l'abonament de les deduccions de manera anticipada. En aquests supòsits, no es minora la quota diferencial de l'impost.


4. Reglamentàriament s'han de regular el procediment i les condicions per tenir dret a la pràctica d'aquestes deduccions, així com els supòsits en què es pugui sol·licitar de manera anticipada el seu abonament.

 

Així mateix, reglamentàriament es poden determinar els supòsits de cessió del dret a la deducció a un altre contribuent que tingui dret a la seva aplicació respecte d'un mateix descendent, ascendent o família nombrosa.

 

En aquest cas, a l'efecte de calcular la deducció a què es refereix l'apartat 2 d'aquest article, s'han de tenir en compte de manera conjunta tant el nombre de mesos en què es compleixin de manera simultània els requisits que preveu l'apartat 1 d'aquest article com les cotitzacions i les quotes totals a la Seguretat Social i mutualitats corresponents a tots els contribuents que tinguin dret a la deducció.

 

S'entén que no hi ha transmissió lucrativa a efectes fiscals per aquesta cessió.

 

9. Altres modificacions

 

A més de les novetats que hem comentat que té en compte el Projecte de llei de reforma de l'IRPF, també caldrà tenir en compte les modificacions introduïdes pel Projecte de llei de la reforma de l'impost sobre societats. Les seves regles per determinar la base imposable són aplicables en l'IRPF. Així, en podem destacar les següents

 

 • Amortitzacions: se simplificaran les taules d'amortització. S'aprova una taula nova en què s'estableixen 10 grups d'actius i es regulen nous coeficients i períodes d'amortització. Totes les entitats poden amortitzar lliurement els elements nous de l'immobilitzat material el valor unitari dels quals no excedeixi els 300 €, amb un límit de 25.000 € per període impositiu.

 

 • Coeficients de correcció monetària: Desapareix amb la reforma l'actualització dels béns immobles, per la qual cosa no es corregirà la depreciació monetària per les rendes positives obtingudes per la venda d'immobles. Recordem que aquests coeficients s'aplicaven en el cas de venda d'immobles afectes a activitats econòmiques pels professionals i empresaris en l'IRPF.

 

 • Despeses per atencions a clients o proveïdors: Es limita la deduïbilitat d'aquestes despeses a l'1% de l'import net del volum de negoci del mateix període impositiu.

 

 • Limitació a la deducció de deterioraments d'actius: amb la reforma no serà una despesa fiscal la despesa comptable originada pels deterioraments dels actius materials, de les inversions immobiliàries, dels intangibles o dels valors de renda fixa. Només seran despeses deduïbles els deterioraments per existències i per crèdits incobrables.

 

 • Fons de comerç financer: Desapareix la deducció fiscal del fons de comerç financer, però s'estableix un règim transitori.
 • Operacions vinculades: Entre altres novetats, es consideren despeses no deduïbles les corresponents a operacions realitzades amb persones o entitats vinculades que, com a conseqüència d'una qualificació fiscal diferent en aquestes, no generin ingrés o generin un ingrés exempt o sotmès a un tipus de gravamen nominal inferior al 10%.

 

A més, es modifiquen els supòsits en què hi ha vinculació (queda fixat el 25% de participació; abans era del 5%), se simplifica l'actual règim de documentació per a les entitats o grups d'entitats l'import net del volum de negoci de les quals sigui inferior a 45 milions d'euros, i en relació amb els mètodes de valoració no s'inclou ja una jerarquia de mètodes, i, amb caràcter subsidiari, s'admet qualsevol mètode i tècnica de valoració que respecti el principi de lliure competència. I, finalment, es reduirà al 75% (davant el 85% actual), el requisit que la quantia de les retribucions corresponents a la totalitat dels socis-professionals per la prestació dels serveis a l'entitat no sigui inferior a aquest percentatge. A més, el requisit que la suma de les retribucions corresponents als socis professionals no sigui inferior a dues vegades el salari mitjà dels assalariats de la societat que facin funcions anàlogues a les dels socis, es redueix a 1,5 vegades.

 

 • Deduccions per incentivar determinades activitats: El panorama de deduccions per inversions experimenta modificacions importants i desapareixen la majoria d'aquestes deduccions vigents actualment:

 

 • Desapareix la deducció per inversions mediambientals.

 

 • S'elimina la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris i la recentment creada deducció per inversió de beneficis, i tots dos incentius se substitueixen per un de nou denominat reserva de capitalització, que ja hem comentat anteriorment.

 

 • Es manté, millorada, la deducció per R+D+I (s'afegeixen al concepte d'innovació tecnològica les activitats de projectes de demostració inicial o projectes pilot relacionats amb l'animació i els videojocs) i les deduccions per creació d'ocupació, incloent-hi la corresponent als treballadors amb discapacitat.

 

 • S'incrementa el percentatge de deducció per inversions en produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals al 20% per al primer milió d'euros. Si la producció supera aquest import, l'excés tindrà una deducció del 18%. Almenys el 50% de la base de la deducció s'haurà de correspondre amb despeses realitzades en territori espanyol. L'import d'aquesta deducció no pot ser superior a 3 milions d'euros.  D'altra banda, s'estableix una deducció del 15% de les despeses realitzades en territori espanyol, en el cas de grans produccions internacionals, amb la finalitat d'atreure a Espanya aquest tipus de produccions que tenen un alt impacte econòmic i, en especial, turístic.

 

 • Es crea una nova deducció per inversió en espectacles teatrals i musicals, per a l'aplicació de la qual cal haver obtingut un certificat de l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música, així com destinar almenys el 50% dels beneficis a la realització d'activitats que també donin dret a la deducció, en els quatre exercicis següents. La deducció és del 20% dels costos directes de caràcter artístic, tècnic i promocional, minorats per l'import de les subvencions rebudes per a la seva realització (amb un límit de 500.000 euros per període i contribuent). L'import de la deducció i les subvencions rebudes no poden excedir el 80% de les despeses anteriorment assenyalats.

 

Per finalitzar, els recordem de manera resumida altres novetats significatives que inclou el Projecte de llei de l'IRPF:

 

 • Es limita a la quantitat de 180.000 € (en l'avantprojecte de llei, aquesta quantitat estava fixada en 2.000 €, però després del diàleg i l'acord mantingut amb empresaris i sindicats, el Govern ha augmentat de manera significativa el mínim exempt, de forma similar a la legislació foral Navarra i a Guipúscoa), per cada any de servei prestat que es computi a l'efecte de determinar la quantia de la indemnització obligatòria, l'exempció de les indemnitzacions per acomiadament. De conformitat amb el règim transitori previst, aquest límit no és aplicable a les indemnitzacions per acomiadaments o cessaments produïts abans de l'1 d'agost de 2014 ni als acomiadaments que es produeixin a partir d'aquesta data quan derivin d'un expedient de regulació d'ocupació aprovat, o un acomiadament col·lectiu en què s'hagi comunicat l'obertura del període de consultes a l'autoritat laboral, abans d'aquesta data.

 

 • Els treballadors poden minorar el seu rendiment del treball en una quantia fixa de 2.000 € en concepte d'altres despeses.

 

 • S'elimina l'exempció dels primers 1.500 € anuals per l'obtenció de dividends i participacions en beneficis.

 

 • Es redueix de 10 a 5 anys la durada mínima dels plans individuals d'estalvi sistemàtic (PIES). Es tracta d'assegurances de vida per tal de constituir amb els recursos aportats una renda vitalícia assegurada, de manera que els rendiments generats fins a la constitució de la renda estiguin exempts, sempre que es compleixin determinats requisits. Un d'aquests requisits és l'antiguitat de la primera prima satisfeta en el moment de la constitució de la renda, que passa a ser de 5 anys en comptes dels 10 que es preveien inicialment. Es permet l'aplicació de la reducció de termini esmentada als PIES formalitzats abans de l'1 de gener de 2015. El Projecte de llei de reforma de l'IRPF aclareix que la transformació d'un PIES abans de l'1 de gener de 2015, o d'un contracte d'assegurança de vida formalitzat abans de l'1 de gener de 2007 i transformat en PIES, mitjançant la modificació del seu venciment, amb la finalitat exclusiva d'anticipar la constitució de la renda vitalícia a una data que compleixi el requisit d'antiguitat de 5 anys des del pagament de la primera prima exigida per les disposicions esmentades, no tindrà efectes tributaris per al prenedor.

 

 • Es creen els plans d'estalvi a llarg termini, pels quals un contribuent que col·loqui el seu estalvi en productes com dipòsits o assegurances (fins a un màxim de 5.000 € anuals), si el manté un mínim de 5 anys, no tributarà pels rendiments que obtingui.

 

 • La reducció del rendiment net de què gaudeixen els propietaris d'habitatge llogat , que ara és, en general, del 60%, i del 100% quan el llogater és jove (entre 18 i 30-35 anys), passarà a ser de només del 60% (en l'avantprojecte de llei aquest percentatge s'establia en el 50%), i s'elimina la reducció incrementada del 100%. A més, s'especifica que la seva aplicació només tindrà lloc en els supòsits de rendiment net positiu (ara també s'aplicava en cas de rendiment net negatiu).

 

 • En relació amb les regles generals de càlcul dels guanys i pèrdues patrimonials, s'elimina la correcció monetària del valor d'adquisició de béns immobles mitjançant l'aplicació de coeficients d'actualització i l'aplicació dels coeficients reductors als actius adquirits abans del 31-12-1994. S'incorporen en la base imposable de l'estalvi els guanys i pèrdues patrimonials sigui quin sigui el termini de permanència en el patrimoni del contribuent, i al mateix temps es podran compensar en la base de l'estalvi rendiments amb guanys i pèrdues patrimonials, de manera progressiva i amb determinades limitacions.

 

 • Exempció de plusvàlues per a més grans de 65 anys: El Projecte de llei de reforma de l'IRPF també inclou com a novetat la introducció, per als contribuents de més de 65 anys, d'una nova exempció per als guanys patrimonials derivats de la transmissió de qualsevol bé del seu patrimoni, que s'afegeix a l'actual exempció per transmissió d'habitatge habitual d'aquest col·lectiu. La nova mesura permet eximir de tributació la renda obtinguda per transmetre qualsevol element patrimonial, sigui moble o immoble (segon i successius habitatges i altres), sempre que l'import obtingut, amb el límit màxim de 240.000 euros, es reinverteixi en la constitució de rendes vitalícies que complementin la pensió. Per beneficiar-se de l'exempció del guany l'any en què es produeix l'alteració del patrimoni, en el termini màxim de sis mesos des d'aquesta, l'import total obtingut (fins a 240.000 euros) s'ha de destinar a constituir una renda vitalícia a favor del contribuent. Si no es destina la totalitat de l'import obtingut a la constitució de la renda vitalícia, el guany estarà exempt en la part que proporcionalment correspongui.

 

 • Es redueixen les aportacions màximes a plans de previsió social dels imports actuals (10.000 o 12.500 €/any, segons l'edat) a un màxim de 8.000 €/any, i s'incrementen de 2.000 € a 2.500 € les aportacions realitzades a favor del cònjuge que no obtinguin rendiments nets del treball ni d'activitats econòmiques o els obtinguin en una quantia inferior a 8.000 euros anuals. A més, a l'efecte de determinar el límit màxim conjunt per aplicar aquestes reduccions, s'eliminen el percentatge incrementat del 50% dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques i l'import de 12.500 € (previst anteriorment per a contribuents de més de 50 anys).

 

A més, el Projecte de llei afegeix als dos supòsits de liquiditat que actualment regula la Llei de plans i fons de pensions (desocupació de llarga durada i malaltia greu) un de nou: l'antiguitat de més de deu anys de les aportacions. D'aquesta manera, es podrà disposar anticipadament de les aportacions a plans de pensions, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i contractes d'assegurança concertats amb mutualitats de previsió social, que tinguin més de deu anys d'antiguitat, així com dels rendiments generats per aquestes aportacions. Les condicions i els límits d'aquestes disposicions es fixaran reglamentàriament.

Pel que fa als drets consolidats existents en data 31 de desembre de 2014, a partir de l'1 de gener de 2025 es podran fer efectius, inclosos els rendiments que els corresponguin. Les quantitats disposades tributaran com a rendes del treball en l'IRPF.

 

En el cas dels plans de previsió social empresarial i els concertats amb mutualitats de previsió social per als treballadors de les empreses, la disposició anticipada de drets derivats de primes, aportacions o contribucions realitzades amb almenys deu anys d'antiguitat serà possible si ho permet el compromís i es preveu en la corresponent pòlissa d'assegurança o reglament de prestacions.

 

 • S'augmenten les quanties dels mínims personals i familiars: vegeu el quadre comparatiu.

 

Mínim personal i familiar

Import IRPF 2014

Reforma IRPF 2015

Mínim personal
General
Més grans de 65 anys
Més grans de 75 anys


5.151,00 €
6.069,00 €
7.191,00 €


5.550,00 €
6.700,00 €
8.100,00 €

Descendents:
Primer fill
Segon fill
Tercer fill
Quart i següents


1.836,00 €
2.040,00 €
3.672,00 €
4.182,00 €


2.400,00 €
2.700,00 €
4.000,00 €
4.500,00 €

Menors de 3 anys

+2.244,00 €

+2.800,00 €

Ascendents
Edat
>65 anys:
>75 anys:
Mort. (1)918,00 €
2.040,00 €
-------------1.150,00 €
 2.550,00 €
 1.150,0 0€

Discapacitat
≥ 33%
≥ 65%

Despeses d'assistència quan s'acrediti que es necessita l'ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda, o un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%.


2.316,00 €
7.038,00 €

+ 2.316,00 €


3.000,00 €
9.000,00 €

+ 3.000,00 €

 • Les escales de gravamen experimenten modificacions importants, i es redueixen els tipus marginals de tots els trams. La reducció es produeix en els exercicis 2015 i 2016. En l'escala general de l'impost es redueixen els trams, que passen dels set actuals a cinc, mentre que en l'escala de l'estalvi s'amplia l'últim tram. També quedarien modificats els percentatges de retenció aplicables sobre les rendes del treball.

 

La part de la base liquidable general (on s'inclouen els rendiments nets del treball) que excedeixi l'import del mínim personal i familiar es gravarà de conformitat amb una escala de gravamen estatal els marginals de la qual oscil·laran entre el 9,50%, per a una base liquidable de fins a 12.450 euros, i el 22,5%, per a rendiments a partir de 60.000 euros.

 

Escala general

 

Base liquidable
-
Fins a euros

Quota íntegra
-
Euros

Resta base liquidable
-
Fins a euros

Tipus aplicable
-
Percentatge

0,00

0,00

12.450,00

9,50

12.450,00

1.182,75

7.750,00

12,00

20.200,00

2.112,75

15.000,00

15,00

35.200,00

4.362,75

24.800,00

18,50

60.000,00

8.950,75

En adelante

22,50

No obstant això, el 2015 l'escala oscil·larà entre el 10% i el 23,5%, com es pot veure en aquest quadre:

 

Escala general

 

Base liquidable
-
Fins a euros

Quota íntegra
-
Euros

Resta base liquidable
-
Fins a euros

Tipus aplicable
-
Percentatge

0,00

0,00

12.450,00

10,00

12.450,00

1.245,00

7.750,00

12,50

20.200,00

2.213,75

13.800,00

15,50

34.000,00

4.352,75

26.0000,00

19,50

60.000,00

9.422,75

En adelante

23,50

Encara que el gravamen final dependrà de l'escala autonòmica corresponent, l'escala de retencions incorporada en el Projecte porta a un tipus marginal entre el 19% i el 45% (el 2015, entre el 20% i el 47%).

 

La part de la base liquidable de l'estalvi que excedeixi l'import del mínim personal i familiar es gravarà de conformitat amb l'escala següent (estatal i autonòmica):

 

 • Fins a 6.000: 20% (2015) - 19% (2016)
 • De 6.000,01 a 50.000: 22% (2015) - 21% (2016)
 • 50.000,01 en endavant: 24% (2015) - 23% (2016)

 

 • Tipus de retenció: com a conseqüència de les modificacions de les escales de gravamen, també quedarien modificats els percentatges de retenció aplicables sobre les rendes o ingressos següents:

 

 • Es matisa que el contribuent pot deduir la quantitat que hauria d'haver estat retinguda quan aquesta no s'hagi practicat o ho hagi estat per un import inferior al degut per una causa imputable exclusivament al retenidor.
 • Nova escala de retencions per a rendiments del treball, dividida en cinc trams amb tipus entre el 19% i el 45%. En el cas d'endarreriments, el tipus de retenció es fixa en el 15%.
 • El tipus de retenció per a administradors i membres del consell d'administració (35%, 37% el 2015) es redueix al 19% (20% el 2015) quan els rendiments procedeixin d'entitats amb un import net del volum de negoci inferior a 100.000 euros.
 • El tipus de retenció previst per als rendiments d'activitats professionals (19%, 20% el 2015), com ja hem comentat, es redueix al 15% des del 5 de juliol de 2014, quan el volum de rendiments íntegres d'aquestes activitats de l'exercici anterior sigui inferior a 15.000 € i representi més del 75% de la suma de rendiments del treball i d'activitats econòmiques. 
 • S'estableix el percentatge de retenció per als guanys patrimonials derivats de la transmissió de drets de subscripció preferent en el 19% (20% el 2015).

 

Atención. Per bé que les comunitats tenen competència per modificar els tipus de gravamen, el càlcul de les retencions es realitza sense tenir en compte les legislacions autonòmiques.

 

         Regularització tributària corresponent a pensions de l'estranger: S'estableix la possibilitat de regularitzar la situació tributària sense exigència de recàrrecs, interessos ni sancions, mitjançant la presentació d'autoliquidacions complementàries, als contribuents de l'IRPF que hagin percebut pensions procedents de l'exterior subjectes a tributació per aquest impost i no hagin declarat aquests rendiments en els períodes impositius el termini de declaració dels quals en període voluntari hagi conclòs en la data d'entrada en vigor d'aquesta norma.  La regularització dels períodes impositius no prescrits s'efectuarà en el termini improrrogable de sis mesos des de la seva entrada en vigor.  En cas que la inclusió d'aquestes pensions determini que un contribuent passi a estar obligat a presentar la declaració per l'IRPF, la regularització s'efectuarà mitjançant la presentació de la declaració corresponent, en què s'haurà de consignar la totalitat de les rendes obtingudes en l'exercici esmentat.