Immobiliari i Dret de la Construcció

  • Disseny d'operacions immobiliàries. 
  • Contractació immobiliària.(compravenda, opció de compra, permuta ) 
  • Contractació d'arrendament de béns immobles. 
  • Contractes de comercialització de béns immobles. 
  • Contractes de finançament Immobiliari. 
  • Finançament Progressiu de compravenda d'actius immobiliaris (Forward Funding Agreement). 
  • Contractes de construcció i promoció. 
  • Contractes de Subcontractació i prevenció de riscos laborals. 
  • Propietat Horitzontal i Declaració d'obra nova. 
  • Contractes d'intermediació i comercialització.