Administratiu Urbanístic

Urbanisme 

 • Accions i defensa en recursos administratius i jurisdiccionals. 
 • Assessorament en la tramitació de tot tipus de planejament i gestió urbanística. 
 • Redacció i tramitació de tot tipus d'instruments de planejament. (POUM, Plans Parcials, Plans Especials, Programes d'actuació Urbanística) 
 • Redacció i tramitació d'entitats urbanístiques col·laboradores (Juntes de compensació, Juntes de concertació i Juntes de conservació). 
 • Redacció i tramitació projectes de reparcel·lació urbanístics. 
 • Redacció i negociació de convenis urbanístics de planejament, gestió i disciplina urbanística. 
 • Assessorament i gestió de llicències urbanístiques. 
 • Assessorament i defensa d'expedients de disciplina urbanística. 
 • Informes i valoracions urbanístiques. 
 • Redacció i implantació d'auditories urbanístiques i sistemes de control de qualitat urbanística. 
 • Assessorament i gestió del Patrimoni Municipal del sòl. 
 • Assessorament i gestió de Infraestructures, serveis i equipaments municipals.
 • Redacció i assessorament de plans d'Habitatges.
 • Creació i assessorament de societats urbanístiques i de promoció d'habitatges.

Medi Ambient

 • Redacció i assessorament en Estudis de Impacte ambiental, estudies ambiental. 
 • Estudis de mapa sònic i control del soroll ambiental. 
 • Assessorament i gestió d'autoritzacions i llicències ambientals. 
 • Assessorament i defensa en expedients sancionadors en matèria ambiental. 
 • Assessorament i defensa d'expedients d'expropiació de tot tipus. 
 • Valoracions de tot tipus expedient expropiatoris. 
 • Redacció i gestió d'expedient d'expropiació de tramitació ordinària i tramitació urgent.
 • Redacció i gestió d'expedients de taxació conjunta i per declaració urgència.